Колотвін Павло Олександрович
Політологія. Лекція 2
Політичні системи та політичні режими
Політична система суспільства – це інтегрована сукупність політичних організацій,
інституцій, за допомогою якої здійснюється формування й функціонування політичної влади
в суспільстві відповідно до наявного рівня його політичної культури.
Типи політичних систем
Габріель Алмонд
типологія
Англо-американський тип (США, Англія, Австралія) асоціюється в першу чергу зі
стабільністю, однорідною політичною культурою й чітко структурованою політичною
багатопартійністю та поділом державної влади на законодавчу, виконавчу й судову.
Громадяни понад усе цінять свободу особи, масовий добробут і безпеку.

Звідси основні суб'єкти влади постають не вождями суспільства, а службовцями, які отримали своєрідний імперативний мандат виборців і мають його за будь-яких умов впроваджувати. Тобто
суб'єкти влади уособлюють лише представницьку волю громадян.
Континентально-європейський тип політичної системи, який найповніше репрезентують
Франція, Німеччина, Італія.

Незважаючи на притаманну різноманітність політичної культури та широкий спектр політичних партій, тяжіє до ліберально-демократичних традицій, збереження усталеного суспільного механізму, захист суспільства від модерністських новацій влади.
Доіндустріальний або частково індустріальний тип політичної системи (притаманний
багатьом країнам Азії й Латинської Америки) характеризується своєрідним поєднанням
західних цінностей із місцевими етно - релігійними традиціями, невиразним поділом державної влади, коли, наприклад, армія може перебрати на себе законодавчі функції, а
виконавча влада втручається в справи судової тощо.

Тут часто домінує авторитаризм, звідси - насильство, недемократичність, нестабільність, низький рівень політичної активності громадян, песимізм і байдужість у поєднанні зі страхом, соціальні конфлікти на расовому,етно-релігійному,мовному, регіональному ґрунті.
Тоталітарним політичним системам (нацистська Німеччина, Радянський Союз,
фашистська Італія) притаманні однорідна політична культура, високий рівень суспільної
інтеграції й надзвичайна централізація влади, що досягається насильством і знищенням
опозиції.

Звідси - функціональна нестабільність, засилля бюрократії, корупція в усіх її
проявах тощо.
Досить поширеним є також поділ політичних систем на демократичні і недемократичні.
В його основі лежить характер політичного режиму.
Політичний режим - сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин, засобів і методів реалізації влади, наявних стосунків між державною владою і суспільством.
Демократичний тип
Демократичний тип політичної системи в своїй основі має демократичний політичний
режим і, як правило, характеризується тами основними рисами й властивостями, як:
Права і свободи
широке забезпечення прав і свобод громадян та їх рівноправність
Розподіл влади
чіткий розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу й судову
Політика участі
широке представництво громадян і політичних інститутів у реалізації державної влади
Вибори
виборність і підзвітність законодавчих органів влади
Плюралізм думок
змагальна форма політичної участі, функціонування багатопартійної
системи
Свобода слова
відсутність політичної цензури
Політичний режим, в основі якого лежить лише такий метод реалізації політичної влади, як насилля, прийнято вважати недемократичним.

Недемократичні системи прийнято поділяти на тоталітарні й авторитарні.
Тоталітарна
Політична система прагне до контролю над усіма сферами як суспільного, так і
особистого життя громадян. Вона вимагає покірності й повного послуху
Надцентралізація
бюрократизація державної влади з обмеженням або порушенням прав людини
Зосередження влади
зосередження неконтрольованої державної влади в руках вузького кола осіб (хунта, політбюро, клан та ін.) або однієї особи;
Однопартійність
Створення механізму владних структур на однопартійній основі, жорсткої ієрархічної субординації і суворої дисципліни
Вплив на привате життя
Ліквідація конституційних прав і свобод громадян, втручання в їхнє
особисте життя
Репресії
Заборона демократичних організацій, ліквідація всіх форм плю-
ралістичного мислення, опозиції, репресії супроти прогресивних сил
Цензура та ідеологія
нав'язування суспільству єдиної ідеології, жорстоке придушення виявів інакомислення і критики керівництва, тотальний партійно-політичний контроль і цензура в засобах масової інформації
Мілітаризація
Збільшення ролі військових
Авторитарний тип
Проміжне місце між тоталітаризмом і демократією
Концентрація влади
концентрація всієї політичної влади в єдиному центрі ухва-
лення політичних рішень
Відсутність стримання та противаги
відсутність повної реалізації демократичного принципу розподілу влади, максимальне розширення компетенції її виконавчої гілки
Обмеження прав
звуження політичних прав і свобод громадян за принципом: «Все, що не дозволено - заборонено»;
Номенклатура
жорстка реалізація номенклатурного принципу, тобто, розстановка і переміщення керівних кадрів усіх рівнів за волею вищої влади і не підзвітність її «низам»
Видимість партій
обмеження діяльності політичних партій, громадських об'єднань і рухів
Політичні репресії
зведення до мінімуму можливості політичної опозиції
Корупція
процвітання корупції у різних сферах державної влади
Політичні системи багатьох країн носять перехідний політичний характер, тобто поєднують елементи тоталітаризму, авторитаризму й демократії.

Тому цілком природна поява поняття «частково демократичні системи». Формування, функціонування й еволюція політичних систем різних типів у просторі й часі, їхня взаємодія й взаємопереходи становлять політичний процес.