Kirkland 2019-2020
Pavlo Kolotvin
Komunikacja polityczna w komunikatorach internetowych i ich wpływ na rzeczywistość polityczną we Europie Środkowo-Wschodniej
Opiekun naukowy: dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

Сele
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badania komunikatorów mobilnych i ich wpływu na procesy polityczne w krajach świata.
Analizy skoncentrowano na doświadczeniach krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Przedmiotem badań są komunikatory mobilne i ich wpływ na światowe procesy polityczne.
Celem badania jest analiza na temat współczesnych aspektów współdziałania władz i opinii publicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów
Metodologia
Wyznaczony cel badania wymaga zastosowania kompleksowej metodologii. Zastosowano szereg metod ogólnych i specjalistycznych stosowanych w naukach politycznych, w tym podstawowych podejść – strukturalno-funkcjonalnego i instytucjonalnego oraz teorii – przestrzeni społecznej, sieci i racjonalnego wyboru.

Strukturalne, funkcjonalne i instytucjonalne metody pomogły ustalić zawartość tradycyjnych i nowych form interakcji informacyjno-komunikacyjnych. Ze względu na główne założenia teorii przestrzeni społecznej, teorii sieci i teorii racjonalnego wyboru, problem komunikatorów jako nowej formy komunikacji w wymiarze politologicznym został przeanalizowany na dwóch poziomach – teoretycznym oraz w praktykach politycznych.

Informacje polityczne w komunikatorach internetowych na świecie i w Europie Środkowej

1.1 Komunikacja polityczna w komunikatorach na świecie

1.2. Komunikatory i ich wpływ na procesy polityczne w Europie Środkowej

- Koordynacja prodemokratycznych ruchów na Tajwanie odbywa się za pośrednictwem komunikatorów (Telegramu). Można także zauważyć pewne paralele ruchów rewolucyjnych w Afryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie – znanego jako Arabska Wiosna, i znaczącej roli mediów społecznościowych w tym czasie.- Szczególnie wyróżnia się rolę Facebooka i Twittera. Nie bez przyczyny rewolucję w Tunezji nazywano „twitterową rewolucją" (ang. Twitter Revolution), teraz jednak – ze względu na zmiany technologiczne umożliwiające większą kontrolę Internetu przez władze (wpływ Arabskiej Wiosny) nie mogłoby się już to powtórzyć. W Rosji śledzona jest korespondencja użytkowników praktycznie wszystkich sieci społecznościowych, Chiny posiadają własny internet, jest także zakazana sieć prywatna VPN. Ze względu na istnienie politycznych ruchów opozycyjnych rozwija się technologia umożliwiająca władzy autorytarnej stawianie im oporu i umacnianie własnej pozycji w Internecie.

- W Chinach komunikatory mają swój udział w systemie kredytu społecznego (ang. Social Credit System; spotyka się również nazwę System ratingu społecznego). Jest to system oceny poszczególnych obywateli lub organizacji według różnych parametrów, których wartości uzyskuje się za pomocą narzędzi masowego nadzoru i wykorzystuje technologię analizy dużych zbiorów danych. Za pomocą komunikatorów mieszkańcy Chin otrzymują informacje o ich miejscu w rankingu społecznym.


- Społeczeństwo Europy Środkowej nie korzysta z wyspecjalizowanych komunikatorów o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Może to sugerować, że w tych krajach poziom demokracji jest na stałym poziomie, a wyborcy nie boją się publicznie prezentować swoich myśli ani prowadzić korespondencji ze swoim otoczeniem.

- Istnieją jednak tendencje do powiększania się liczby polityków korzystających z usług o większym poziomie bezpieczeństwa. Z jednej strony może to być wynikiem kwarantanny (brak możliwości bezpośredniej rozmowy), z drugiej – zaostrzenie się politycznej konfrontacji w strukturach władzy między sobą oraz poszukiwanie kompromitujących informacji zarówno przez polityków, jak i służby specjalne.

Polscy politycy korzystający z anonimowych komunikatorów.
- Analizowane że ważnym zjawiskiem powstałym w komunikatorach jest fenomen slaktywizmu – spowodowany specyfiką kultury politycznej społeczeństwa, resztkami totalitarnej świadomości politycznej w postaci bierności.
Media polityczne w komunikatorach w Europie Wschodniej

2.1. Wpływ informacji politycznej z komunikatorów na procesy polityczne w Rosji i na Białorusi

2.2. Komunikatory i media polityczne na Ukrainie


- Obecnie komunikatory odgrywają coraz większą rolę w komunikacji politycznej w krajach Europy Wschodniej, w których trwa proces transformacji demokratycznej (Ukraina, Mołdawia) i odwrotnie – w których proces ten skłania się coraz bardziej ku autorytaryzmowi (Rosja, Białoruś).

- Komunikatory są jednym z głównych czynników organizowania się społeczeństwa w Rosji oraz środkiem dystrybucji niezależnej informacji.

- Wzrost popularności komunikatora Telegram w Europie Wschodniej ma kilka przyczyn. Przede wszystkim komunikator ten ma opinię niemożliwego do podsłuchiwania – niedostępnego dla służb specjalnych.

- Wskazano, że media społecznościowe i komunikatory są jednym z głównych sposobów korzystania z Internetu w celu komunikowania się z elektoratem, zbliżającym aktora politycznego do wyborców.

- Podkreślono główne obszary wykorzystania mediów społecznościowych i komunikatorów w pracy służb prasowych organów władzy wykonawczej.

- Wkazano że przejście społeczeństwa obywatelskiego do przestrzeni internetowej powoduje kryzys tradycyjnego systemu reprezentacji politycznej. Podano zatem zalecenia dotyczące skutecznego działania kont liderów politycznych w komunikatorach.

- Warto zauważyć, że sieci społecznościowe i komunikatory internetowe jako źródło informacji cieszą się znaczącym poziomem zaufania odbiorców.

- Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie w latach 2013–2014 pokazały również ogromny wpływ komunikatorów (Telegram, Viber) na kształtowanie się myśli politycznej obywateli, przede wszystkim młodzieży i aktywnych politycznie Ukraińców w średnim i starszym wieku.

- Biorąc pod uwagę działalność Telegramu w Rosji, trzeba zaznaczyć, że znaczna liczba największych kanałów politycznych na Telegramie jest kontrolowa bezpośrednio przez okołorządowe strukturyWnioski
Komunikacja polityczna
Obecnie komunikatory odgrywają coraz większą rolę w komunikacji politycznej w krajach Europy wschodniej, w których trwa proces demokratycznej transformacji i odwrotnie, gdzie proces ten skłania się coraz bardziej do autorytaryzmu.
Tajna negocjacja
W krajach o ugruntowanej demokracji komunikatory nie są aż tak popularne, jednak coraz częściej są one wykorzystywane przez polityków do prowadzenia tajnych negocjacji.
Anonimowość i szybkość
Ustalony mocny wzrost Messengerów, osobliwe Telegram i przekształcenie go w najważniejsze narzędzia dystrybucji politycznego treści w krajach z autorytarne reżimy. Komunikatory stają się popularni w społeczeństwach o autorytarnych reżimach lub pod wpływem społecznych protestów i zamieszek. Komunikatory gwarantują anonimowość i szybkość przesyłania informacji, co jest bardzo potrzebne lokalnym działaczom społecznym i politykom w sytuacjach kryzysowych.
Polityka i wybory
Wskazano, że komunikatory są jednym z głównych sposobów korzystania z Internetu do komunikowania się z elektoratem, zbliżającym aktora politycznego do wyborców. Wyjaśniono także rolę komunikatorów w ostatniej kampanii wyborczej w Polsce, Czechach, Słowacji. Podkreślono główne obszary wykorzystania mediów społecznościowych i komunikatorów w pracy służb prasowych organów władzy wykonawczej.
Wpływ na rozwój slaktywizmu
Specyficzną cechą Internetu w Europie Środkowej jest równie intensywne wykorzystywanie sieci społecznościowych oraz komunikatorów przez społeczeństwo. Istotnym zjawiskiem związanym z użytkowaniem Internetu w tych krajach jest slaktywizm, polegający na zaangażowaniu jednostek w życie społeczne i polityczne kraju wyłącznie w sieci – np. poprzez lajkowanie. Przyczyną tego fenomenu jest specyfika kultury politycznej społeczeństwa oraz pozostałości totalitarnej świadomości politycznej w postaci bierności.
Papier lakmusowy reżimu politycznego
Komunikatory mogą być "papierem lakmusowym" przy określaniu reżimu politycznego. Jeśli komunikatory są popularne w społeczeństwie, istnieje Prośba o anonimowość i tajną komunikację. Mówi o autorytarnych tendencjach w komunikacji między władzą a wyborcami. I odwrotnie. Jeśli anonimowi komunikatorzy nie są wykorzystywani w społeczeństwie, oznacza to, że społeczność nie potrzebuje anonimowośći i nie ma strachu przed państwem i służbami specjalnymi.
Wykłady i ćwiczenia
Dwanaście przedmiotów w dziedzinie mediów i komunikacji.
Nowe media a polityka
Media w Unii Europejskiej
Communication and global media
Projektowanie komunikacji w Internecie
Social media - theory and practice
Teorie internetu
Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Kultura cyfrowa
Mediatyzacja sfery publicznej
Ekonomika nowych mediów
European Media Policy
e-reklama i e-biznes
Publiczne działania naukowe
W tym okresie uczestniczył w 12 działaniach naukowych.
2
Konferencje
1
Spotkanie eksperckie

5
Prezentacje
4
Webinary
Praktyka
Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (Warszawa)
Analiz Propagandy
Przeprowadzono analizę propagandy wobec Polski z innych krajów
Raport i rekomendacje
Przygotowano raport i rekomendacje dla polskiego rządu
Komunikacja
Przygotowano komunikaty prasowe i materiały informacyjne o badaniu
Wypoczynek i odpoczynek
W tym okresie poznałem Polskę i świetnie się bawiłem z moimi nowymi przyjaciółmi i kolegami.
10
Miasta w Polsce
3
Podróże w góry i na przyrodę
5
Zwiedzanie muzeów i ważnych miejsc